Завантажити інформаційний лист

Приклад оформлення статті


До уваги авторів фахового періодичного (щоквартального) юридичного видання
«Публічне право»!

Автори, які опублікують свою статтю у № 2 за 2022 рік на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матимуть можливість один раз упродовж поточного року безоплатно опублікувати свій доробок в одному з наступних номерів журналу. Ми хочемо підтримати кожного науковця в цей складний час!

Редакція наукового журналу «Публічне право» запрошує до співробітництва докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають або здобувають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України Категорії «Б» у галузі юридичних наук (081 – Право, 293 – Міжнародне право).

До 27 травня 2022 року приймаються статті до № 2 наукового журналу «Публічне право» за 2022 рік.


ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ:

 1. Конституційне право
 2. Адміністративне право і процес
 3. Фінансове право
 4. Міжнародне публічне право
 5. Кримінальне право і процес
 6. Трудове право і право соціального забезпечення
 7. Медичне право
 8. Теорія, історія та методологія публічного права
 9. Трибуна молодого вченого
 10. Рецензії

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

1. Обсяг статті – не менше 8 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.

 • поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см;
 • міжрядковий інтервал – 1,5;
 • шрифт «Times New Roman» – 14;
 • абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);
 • текст вирівнюється по ширині.

2. Посилання на літературні наукові та нормативно-правові джерела здійснюється у квадратних дужках із наскрізною арабською нумерацією в порядку згадування. При посиланні на текстові фрагменти, що цитуються, після номеру джерела вказуються сторінки. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

3. При використанні виносок вони виконуються як звичайні та розміщуються наприкінці сторінки з наскрізною автоматичною нумерацією в межах однієї статті.

4. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

СТРУКТУРА СТАТТІ:

Загальні вимоги:

1. Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

2. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

3. Стаття повинна містити назву статті, анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовою; обсяг анотації – 1800 знаків без пробілів (250–300 слів), кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Мова публікацій: українська, англійська.

Стаття повинна мати такі структурні елементи:

 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
 • тематичний розділ журналу;
 • прізвище, ім'я та по-батькові автора (-ів) (не більше 3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (навчання) та назва статті;
 • текст статті;
 • список літератури;
 • анотації та ключові слова трьома мовами (українською, російською та англійською).

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для опублікування статті у науковому фаховому виданні «Публічне право» 2 за 2022 рік необхідно до 27 травня 2022 року:

1. заповнити довідку про автора;

2. відправити на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. статтю;

3. відправити на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. фото автора (авторів) у форматі JPEG;

4. відправити на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. відскановану квитанцію про оплату публікаційного внеску (після проходження статтею рецензування).

Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві з науковим керівником (або іншим вченим, який має науковий ступінь кандидата або доктора наук).

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і публікації. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор.

__________________________________________________________________________

У період воєнного стану в Україні журнал буде видаватися виключно в електронній формі.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Редакція збірника здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Вартість публікації становить 900 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням.

Автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску після проходження обов'язкового внутрішнього анонімного рецензування наукових статей та їх перевірки на плагіат.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ:

Редакція наукового журналу «Публічне право»

Телефон: +38 (098) 264 94 19

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний сайт: www.publichne-pravo.com.ua

Час роботи: Пн-Пт 08:00-17:00